COVID-19

Beste leden, op deze (tijdelijke) pagina lees je welke invloed deze pandemie heeft op onze sport, schietvereniging en bijhorende activiteiten.

Schietcomplex blijf nog gesloten voor elke activiteit

Beste schutters,
Onze voorzitter/coördinator Henk Schoenmaker heeft gisteren contact opgenomen met de heer J.W. Huissen, "adviseur openbare veiligheid" van de gemeente Reimerswaal. Het besluit was dat het openstellen van het schietsportcomplex NIET MOGELIJK was, kijkend naar de RIVM-maatregelen. De huidige toestand (schietcomplex gesloten voor elke activiteit) blijft dus behouden. Op 3 maart 2021 is er een nieuw overlegmoment. Wij houden u geïnformeerd.


Sluiting schietsportcentrum verlengd !

Schietsportcentrum blijft gesloten:

Ik heb vrijdag 15 januari opnieuw contact opgenomen met het gemeentebestuur van Reymerswael. Dit op vraag van de afgevaardigde "Sport en cultuur". Het was een vrij kort gesprek. Er is mij medegedeeld dat er meer covid-19 besmettingen zijn ! Er is tevens een nieuwe variant opgedoken die zeer besmettelijk is.

Aan de sluiting van het schietcomplex, opgelegd tot 19 januari 2021, werden 3 weken (18 januari tot 7 februari 2021) toegevoegd.

Op vrijdag 5 februari 2021 neem ik terug contact op met de bevoegde dienst om in overleg een eventuele versoepeling van de maatregel te bespreken.

Mocht er eerder een versoepeling komen, zullen wij u zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen via onze communicatiekanalen (mailing, website, facebook).

Houd u allen gezond, en ik hoop wanneer onze vrijheidsbeweging terug normaal zal zijn u allen te begroeten in het schietcomplex.

i.o. bestuur s.v..30M1-B

Voorzitter/coördinator Schietcomplex "Reymerswael"

Henk Schoenmaker.


Update m.b.t. de activiteitenstop in het schietsportcentrum

Beste schutter,
Onze voorzitter/coördinator, dhr. Henk Schoenmaker, heeft vandaag advies gevraagd aan de overheid of er enige versoepeling mogelijk was met betrekking tot het openen van het schietsportcentrum. De beperkingen zijn zo groot dat heropenen momenteel nog niet aan de orde is.
Tevens werd door de overheid medegedeeld dat de controles (die we in het verleden reeds kregen) worden opgevoerd omdat verschillende sportverenigingen zich blijkbaar niet aan de opgelegde maatregelen houden. De personen in kwestie én de verenigingen die in overtreding zijn zullen beboet worden.....met de nodige gevolgen vandien.
Na overleg met de mede-stichtinghouder van SBR is er besloten dat het schietsportcentrum gesloten blijft voor alle activiteiten.SBR gaat er dus van uit dat 'alle' schietverenigingen, actief in het schietsportcentrum Reymerswael, zich zullen houden aan deze afspraak. Indien niet, zal SBR hen in gebreke stellen.
Op 19 januari 2021 zal de voorzitter/coördinator zich terug informeren bij de bevoegde overheid.
U blijft via de gekende kanalen (mailing, facebook, website) op de hoogte.
Namens de voorzitter/coördinator van het schietsportcentrum

Met schuttersgroeten

Johan Schryvers


Schietsportcentrum opnieuw gesloten vanaf 15/12/20

Beste schutter,
Zoals we reeds konden verwachten wordt het schietsportcentrum Reymerswael vanaf vandaag, dinsdag 15 december 2020 gesloten. Dit na overleg deze ochtend met de verantwoordelijke overheidsdienst. We doen ons best om het schietsportcentrum terug te openen vanaf de Nederlandse overheid groen licht geeft. Rond 3 januari 2021 mag u een update verwachten. Blijf gezond en tot binnenkort. Namens de voorzitter, Henk Schoenmaker

Met schuttersgroeten
Johan Schryvers


Heropening schietsportcentrum

Bericht van de voorzitter/coördinator van het schietcomplex, dhr Henk Schoenmaker:

Even een korte mededeling: heropening Schietcomplex: 

Ik heb de nodige contacten gelegd met de gemeente Reymerswael, overleg met de verantwoordelijke voor "Sport en Cultuur".

Het schietcomplex mag terug worden opengesteld. Wel onder strikte voorwaarden (nvdr. aan de leden ter kennis gebracht via mailing).

In overleg met Marcel Van Beeck (secretaris .30M1), hebben we besloten d.d.14 november'20 en in veilige norm het schietcomplex te OPENEN.

Ik ga er tevens vanuit dat de B.C. hier strikt op zullen toezien.

Mij is via de gemeente medegedeeld dat op 19 november door de regering een nieuwe mededeling zal worden verstrekt betreffende het pandemie covid-19.

-waar ik dan zal worden over geïnformeerd betreffende de toestand en handhaving die we dan dienen te volgen. Ik zal u daarvan allen ten snelste in kennis stellen.

Beste groet, en houd u gezond.

Henk Schoenmaker

Update sluiting schietsportcentrum

Na beraad en overleg met de overheid werd besloten om de sluiting van het schietsportcomplex nog 14 dagen te handhaven. Dus alle activiteiten zijn geschrapt tot nader order. Een update zal volgen, ofwel na 14 dagen, ofwel bij eerdere bijkomende maatregelen. We moeten allen geduldig zijn en dit zal zijn weerklank vinden in een volgend uitstekend sportschuttersseizoen. Althans dat hoop ik toch. Met vriendelijke groeten en hou jullie gezond.

Schietsportcentrum Reymerswael tijdelijk gesloten (14/10/20 ......?)

Wegens door de Nederlandse overheid opgelegde maatregelen, ter indijking van de verspreiding van het Covid-19 virus, zal het schietcomplex vanaf 14 oktober 2020 om 16:00 uur GESLOTEN zijn. Dit tot nader order.

Er zal met regelmaat feedback gegeven worden inzake de handhaving van deze sluiting. Vooropgesteld om de 14 dagen of bij het stopzetten of versoepeling van de maatregel.


Aandachtsvestiging gedragscode op en rond de schietstand

Gezien de huidige stijging van het aantal COVID-19 besmettingen willen wij er u, schutter, op attent maken dat het dragen van een mondmasker in ons schietsportcentrum VERPLICHT is. Enkel wanneer u op het schietpunt bent, klaar om te schieten, mag u het mondmasker afzetten. Wanneer u het schietpunt verlaat....mondmasker op. Ook in het clubhuis draagt u een mondmasker. Alzo draag je bij aan de besmettingspreventie en toon je respect voor uw schietsportcollega.


Wedstrijden in 2020 allemaal afgelast !

Beste schutters. Voor alle duidelijkheid herhalen wij nogmaals dat ALLE wedstrijden in 2020, georganiseerd door .30M1-B, worden verschoven naar volgend jaar. En dit als gevolg van de Corona pandemie.


Heropening schietstand op zondag 21 juni 2020

Gisteren werd in de Belgische Nationale Veiligheidsraad beslist dat de Belgische grenzen op 15 juni 2020 zullen open gaan. Dan kunnen onze Belgische schutters wettelijk het Nederlands grondgebied betreden om hun sport te gaan beoefenen.

De S.V. .30M1-B zal de daaropvolgende dagen nog niet geopend zijn wegens aanpassings- en onderhoudswerken.

Alle schutters zijn weer welkom vanaf zondag 21 juni 2020. Vanaf die dag gelden de normale openingsuren weer en vervallen de bijzondere openingstijden van onze Nederlandse schutters.

Een aangepaste, maar tijdelijke, reglementering voor het gebruik van de schietstanden en accommodatie zal worden gehanteerd. Mondmaskers zijn alvast verplicht (zelf meebrengen !!).

Leden van SV.30M1, die opgenomen zijn in onze mailinglijst, ontvingen eerder vandaag de gedetailleerde aangepaste reglementering.

Ben je lid en ontvang je geen e-mail wil zeggen dat wij niet in bezit zijn van jou (correct) mailadres. Wil je onze mailing wél ontvangen, stuur uw juist mailadres, met vermelding van uw naam en voornaam, door aan 30m1schuttersclub@gmail.com

DVC

Johan Schryvers


Nieuwe mailing m.b.t. de nakende heropening van het schietcomplex

Beste leden, schuttersvrienden,

Vandaag 30/05/2020 vertrok er een mailing naar de leden van .30M1 Belgium met de mededeling dat, van zodra de grens tussen België en Nederland weer vrij van verkeer is en de Belgische schutters terug naar het schietcomplex kunnen komen, de schietstand NOG NIET ONMIDDELLIJK VOLLEDIG OPERATIONEEL wordt. Er zal nog een week over gaan om de nodige structurele en sanitaire aanpassingen te doen.

Er volgt tijdig nog een mailing met de exacte datum van heropening van het schietcomplex. U krijgt dan ook de aangepaste gebruiksmodaliteiten te lezen. Gezondheid primeert !

We doen nogmaals een oproep aan de leden die geen e-mail ontvingen dat, indien zij dit wel wensen, hun mailadres laten kennen aan de webbeheerder via ons adres:    30m1schuttersclub@gmail.com

J.S.


Schrapping alle wedstrijden 2020 !!!

Beste schuttersvrienden,
Corona treft iedereen, ook onze schuttersgemeenschap. Er schijnt wel licht aan het einde van de tunnel, maar het is een zwak lichtje.Er is dus een 'verbetering' in de Covid-19 crisis maar het is heus nog niet voorbij. We passen onze levensstijl aan alsook onze trainingsgewoonten. Helaas is het voor velen nog te vroeg om het licht volledig op groen te zetten en onze normale levensgang te hervatten. Daarom, om iedereen te behoeden voor besmetting met alle gevolgen vandien, heeft het dagelijks bestuur besloten om alle schietwedstrijden voor 2020 in onze accommodatie te schrappen van de kalender. Het dagelijks bestuur is reeds de planning aan het maken voor het werkjaar 2021. De verantwoordelijken-organisators van wedstrijden worden persoonlijk door de voorzitter hieromtrent geraadpleegd. Wij rekenen op jullie begrip en wensen u allen en ieder apart een goede gezondheid.
Het dagelijks bestuur


NPSA activiteiten voor 2020 en de coronamaatregelen

Beste leden IPSC schutters, leden NPSA,

 Uit de NPSA berichtgeving: "Mede met in achtneming van de voorlopige routekaart die de overheid gepresenteerd heeft, heeft het NPSA-bestuur een aantal moeilijke besluiten moeten nemen die we bij deze met jullie willen delen.
1) De competitie (2020) voor alle IPSC-disciplines zal per direct gestopt worden.
2) Er zal dit jaar geen Nederlands Kampioenschap IPSC Handgun plaatsvinden.

U kan de volledige tekst nalezen via onderstaande link  

 https://npsa.email-provider.nl/web/h7x0cemrxu/g4fxap6q0d/esih1hdqef/otdgjae6kl


Mailing m.b.t. heropening schietbanen op 11 mei 2020

Beste leden,

Vandaag hebben we een nieuwe mailing verzonden m.b.t. het heropenen van de schietbanen in ons schietsportcentrum. Zolang België zijn grenzen niet openzet zullen enkel leden, woonachtig in Nederland, aanwezig mogen zijn op de schietbanen. De kantine en sanitair blijven nog gesloten.

Helaas kunnen we, tot we terug volledig operationeel zijn, GEEN gastschutters ontvangen !!!

Let op de openingstijden. Deze wijken voorlopig af van de normale openingstijden. 

De richtlijnen, toegelicht in de mailing, dienen strikt gevolgd te worden !!!

Lees ook nieuwsbrief 109 van KNSA  https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/schietsportverenigingen-met-buitenbanen-weer-open/NIEUWE MAILING m.b.t. COVIDMAATREGEL

Beste leden,

Vandaag hebben we een nieuwe mailing verzonden mbt. de sluiting van het schietcomplex.  Het complex blijft gesloten voor elke activiteit tot 20 mei 2020, tenzij tussentijds anders wordt beslist.

In de mailing leest u meer omtrent de gezondheidsmaatregelen die we gaan nemen bij heropening van de accommodatie.

Moest je, als lid van .30M1, de mail niet ontvangen hebben kan je dit steeds laten weten via 30m1schuttersclub@gmail.com 

Groeten en hou jullie gezond.

Johan Schryvers


MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Beste schuttersvrienden,

De huidige volksgezondheidssituatie (COVID-19) dwingt ons om de maatregel met betrekking tot het sluiten van het schietcomplex aan te passen.

Aanvankelijk hadden we de schietstand en zijn volledige accommodatie gesloten tot en met 4 april 2020 maar nu zijn we genoodzaakt dit te verlengen tot en met 30 april 2020.

Het dagelijks bestuur zal rond 20 april 2020 een nieuwe stand van zaken mededelen (mailing en website).

U kan steeds de website raadplegen voor het laatste nieuws (lees de'nieuwspagina' en onderaan de 'startpagina') www.30m1belgium.com

De Coördinator SBR/schietcomplex, dhr. Henk Schoenmaker, hoopt op begrip van alle leden.

DVC

Henk Schoenmaker


WAT MET UW SCHIETBEURTEN ?

Deze info ontvingen wij vandaag om 18:56u van schietsportfederatie FROS. Surf er regelmatig eens naartoe voor de laatste gegevens. Klik hier.

"Beste FROS leden, De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan. De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen: Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend: 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020.

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • kunnen toch - uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten - zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.

Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be . FROS sportschuttersteam "

Lees ook in het recente online magazine omtrent dit onderwerp: https://www.fros.be/sites/default/files/links/sportschuttersmagazine_1_-_2020.pdf


PROEFBANK LUIK GESLOTEN

Zoals verwacht is ook de proefbank voor vuurwapens in Luik, gesloten als gevolg van het COVID-19 virus. Klik hier voor hun website. (n.v.d.r. foto is louter illustratief)