Huishoudelijk- en baanreglement

Huishoudelijk reglement

art.1: De kandidaten die lid wensen te worden van de vereniging dienen, schriftelijk, telefonisch of per mail contact op te nemen met de secretaris met de volgende vermeldingen: volledige identiteit, adres, telefoonnummer of e-mail.

 • Hij/Zij dient tevens een recent "Uittreksel uit het strafregister" (dienstig voor een schuttersclub: 596-1 = model 3), het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden" voor te leggen + 3 pasfoto's. en een kopie van de identiteitskaart. Het "uittreksel van het strafregister mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Kopie van (Nederland: W.A / België. B.A) (W.A/B.A) voor Jeugdleden (vanaf 12 jaar) onder hun Ouderlijk gezag (Wettelijk/Burgerlijk aansprakelijk) en mits goedkeuring v/h bestuur.
 • De raad van bestuur kan nog andere voorwaarden tot toetreding opleggen,
 • De raad van bestuur kan toetredingen weigeren.
 • Toetredende leden worden na 1 jaar geëvalueerd tot toelating Lid van SV.30M1-B.
 • Door aanvaarding (ondertekening )Lidmaatschap .30M1-B gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement, het baanreglement en de statuten van S.V. .30M1-B
 • De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, de schietsport in al zijn vormen te beoefenen en te bevorderen.

art.2: Het lidgeld  dient jaarlijks betaald te worden, vóór 15 december van het lopende kalenderjaar. Het lidgeld kan indien nodig jaarlijks aangepast worden. De beslissingsbevoegdheid ligt bij het dagelijks bestuur.

⦁ Indien op 10 januari van het aansluitend kalenderjaar de contributie niet is betaald zal er een toeslag van 25% worden aangerekend op het lidgeld van dat jaar.

art.3: Elke persoon die aansluit betaald de volledige som. Vanaf 1 januari en 1 oktober gelden er andere regels aangaande het te betalen lidgeld.

art.4: Om aan de schietoefeningen deel te nemen moet elk lid in het schietcomplex zijn badge zichtbaar dragen, indien niet in het bezit van zijn clubbadge is de toegang tot het schietcomplex verboden.

 • overeenkomstig art.2 in regel zijn en steeds in het bezit zijn van zijn lidkaart / boekje.
 • Belgische leden worden aangesloten bij het FROS dit in verband met  de sportschutterslicentie.
 • De leden moeten steeds hun wapenvergunning kunnen tonen, en dit op eenvoudige vraag van één der bestuursleden of een daarvoor aangestelde persoon (bv. de baancommandant).
 • Alle gastleden dienen een gastbadge (bezoekersbadge)  zichtbaar te dragen in het schietcomplex (gastbadge inleveren bij vertrek aan de bevoegde verantwoordelijke).

art.5: De toegang tot het schietcomplex is ten strengste verboden aan:

 • alle personen al of niet lid zijnde, in kennelijke staat van dronkenschap, of onder invloed van producten stoffen die de normale geestestoestand kunnen beïnvloeden,
 • alle personen vreemd aan de vereniging, niet vergezeld van een lid van de vereniging.
 • personen onder de 16 jaar niet vergezeld van een verantwoordelijk persoon.

art.6: Gast/Gastschutter ( ook occasionele schutter genoemd)

 • Een gastschutter bekomt enkel toegang onder begeleiding van een lid van s.v. .30M1-B nadat een dagkaart werd bekomen.
 • De dagkaart dient te worden aangevraagd via e-mail aan de voorzitter of secretaris van de vereniging.
 • De gastschutter is in het bezit van een recent (Max 3 mnd oud) uittreksel van het strafregister ( 596.1 - model 3) en overhandigt dit op het moment van zijn/haar bezoek aan de schietstand.
 • De gastschutter verklaart bij zijn/haar aanvraag dat hij/zij dit lopend jaar nog nergens heeft geschoten in de hoedanigheid van gastschutter (occasionele schutter) en dit dus de 1ste (éérste) aanvraag betreft.
 • De dagkaart bestaat uit een drieluik (FROS-dagkaart) en is genummerd. Eén deel gaat naar de Provincie, één deel naar de vereniging en één deel voor de gastschutter.
 • Er dient €.15,00 te worden afgerekend aan de afgevaardigde aanwezigen de vereniging (kan aangepast worden tijdens het jaar).
 • De gastschutter maakt enkel gebruik van de voorgaande zijnde clubwapens in cal .22LR (pistool, revolver, geweer)
 • De gastschutter ontvangt een bezoekersbadge die hij/zij dient te dragen tijdens de aanwezig heid in de vereniging.
 • Bij het verlaten van het schietcomplex dient de bezoekersbadge te worden ingeleverd bij de afgevaardigde aanwezig in de vereniging.
 • Het begeleidend lid is steeds verantwoordelijk voor de gast en dient diens naam te vermelden in het aanwezigheidsregister.

art.7: Elke schutter of bezoeker is verplicht zich aan te melden bij de "baancommandant" (BC) met dienst.

 • De schutter dient zijn naam en handtekening in het aanwezigheidsregister te noteren en dit voor het verder betreden van het schietcomplex.
 • Het aanwezigheidsregister ligt in het clubgebouw (tafel BC).
 • Het invullen van het aanwezigheidsregister is ten alle tijden verplicht en de verantwoordelijkheid ligt bij de schutter/lid.
 • Het stempelboekje (schuttersboekje) wordt voor het verder betreden van het schietcomplex afgegeven aan de BC.
 • Na het beëindigen van de schietoefening/training kan de schutter het afgestempelde en gehandtekende stempelboekje terug ophalen bij de BC.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor het eigenhandig correct invullen van hun stempelboekje. Indien zij het niet hebben ingevuld zal het niet worden afgestempeld en afgetekend.
 • Wanneer een schutter/lid onrechtmatig zijn stempelboekje invult is dat zijn verantwoordelijkheid en zal zich daarvoor dienen te verantwoorden bij de controlerende organisatie. Hij/zij zal ter verantwoording worden geroepen bij het bestuur.
 • Uit voorgaande kunnen sancties worden opgelegd welke kan leiden tot ontslag (geroyeerd)uit S.V..30M1-B.

art.7b: Wedstrijden IPSC

 • Tijdens wedstrijden IPSC (Level II en Level III) zal bij elke deelnemende schutter een sticker in hun stempelboekje worden gekleefd.
 • Stempelboekjes (schietboekjes) dienen te worden afgegeven aan de verantwoordelijke (tafel Match Director).
 • De correctheid van het stempelboekje valt onder de verantwoordelijkheid van de schutter.

art.8: De wapens dienen bij het betreden en verlaten van de schietstanden verpakt en ongeladen te zijn!

art.9: Iedere schutter is verplicht zijn wapen(s) voor en na het gebruik na te zien teneinde er zich van te verzekeren dat er geen patroon meer in de kamer steekt (ontladen en veilig is).

art.10: Het is verboden het schietcomplex te betreden met een wapen dat niet reglementair is vergund.

art.11: Wapens en patronen die technisch niet in orde zijn en dus een gevaar voor de schutters kunnen opleveren zijn verboden tot het schietcomplex en vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende schutter.

art.11bis: Het bestuur, de afgevaardigde van het bestuur en de baancommandanten zijn bevoegd om in het schietcomplex de vergunningen en de Europese vuurwapenpas ter controle op te vragen.

art.12: Tijdens het laden dient men ervoor te zorgen dat de loopmond van het wapen steeds naar het DOEL GERICHT is. De wapens mogen slechts geladen worden op het schietpunt.

art.13: Elke manipulatie ,oefening of vertoon van een wapen is verboden buiten de vuurlijn.

 • Een wapen op een persoon richten, zelfs ONGELADEN, heeft onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.
 • In dergelijk geval zal er aan de overheid melding van dit incident gemaakt worden.

art.14: Het is verboden een wapen van iemand anders aan te raken zonder toestemming van de eigenaar.

art.15: Wanneer iemand zich op de schietbaan wil begeven moet men steeds navraag doen bij de baancommandant en wachten tot deze het licht op ROOD zet, nadat elk wapen open en ongeladen is neergelegd en niet meer gemanipuleerd wordt.

 • De wapens dienen ongeladen op tafel gelegd: karabijnen met open grendel of sluitstuk, revolvers met uitgedraaide trommel en pistolen zonder lader en met de slede naar achter. Ieder lid dient hieraan gevolg te geven.

art.16: Wapens waarmee niet geschoten wordt dienen veilig verpakt te zijn.

 • Na het oefenen wapens niet onbeheerd achter laten
 • Wanneer men de wapens in de auto achterlaat is dat volledig de verantwoordelijkheid van de schutter.
 • Bestuur of afgevaardigden kunnen hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

art.17: Het is verboden pantserdoorborende of lichtspoorpatronen te gebruiken!

art.18: Wanneer een lid van de raad van bestuur of daartoe aangestelde persoon (baancommandant) het nodig acht gebruik van een bepaald wapen te verbieden dan dient de betrokkene zich hieraan te houden.

art.19: Het dragen van een schietbril en gehoorbeschermers op de parcoursstand is verplicht (op élke stand).

art.20: Het is verboden te schieten op andere voorwerpen dan de voorziene schijven, voorgeschreven voor target, IPSC,DSR en andere disciplines van sv.30M1 Belgium.

art.21: Indien een schutter of enig ander persoon dan toch een gevaarlijke toestand schept en hiervoor klacht wordt neergelegd bij de raad van bestuur, zal de betrokken persoon ter verantwoording geroepen worden.

 • Door de Commissie van Beroep die de klacht zal onderzoeken
 • De Commissie van Beroep zal na een grondig onderzoek rapporteren aan het bestuur.
 • Het bestuur kan dan eventueel een sanctie opleggen, gaande van een verwittiging tot schorsing of uitsluiting van deelname aan de oefeningen of zelfs tot ontslag (royeren) uit .30M1-B).

art.22: Het dragen van een holster is ten strengste verboden in het schietcomplex (Target/schieten).

 • Het dragen van een holster is alleen toegestaan op de Parcoursstand en dit door veilig bevonden schutters met een certificaat (gekwalificeerd).
 • De 25-meterbaan is tijdens geagendeerde dagen (zie kalender) voorbehouden voor het IPSC/PCC parcoursschieten.
 • Op de 25-meterbaan worden, in overleg,  de IPSC/PCC M-testen ingericht.
 • Tijdens de IPSC/PCC wedstrijden wordt het schietcomplex in totaliteit gebruikt en is dus gesloten voor oefentijden (zie hiervoor ook de wedstrijdkalender).

art.23: Deelname parcoursschieten IPSC/PCC

 • Om deel te kunnen nemen aan IPSC/PCC parcoursschieten dient men voorafgaande een cursus IPSC te volgen.
 • De cursus IPSC wordt ingericht op zaterdag of zondag (voorkeur) tussen 09:00u. en 17:00u.
 • Kandidaat cursisten kunnen zich aanmelden via e-mail aan de voorzitter van de vereniging.
 • Alleen veilig bevonden schutters( certificaathouders) mogen IPSC/PCC parcours oefenen in het schietcomplex.
 • Om deel te nemen aan wedstrijden dienen leden aangesloten te zijn bij de federatie: BPSA of NPSA en of PCC. Dit zowel voor wedstrijden binnen de vereniging s.v..30M1-B als wedstrijden buitenshuis.

art.23 bis: Deelname IPSC/PCC oefentijden

 • Deelname aan de oefentijden (trainingen) is uitsluitend toegestaan aan de leden die houder zijn van een parcourscertificaat.
 • Zonder toestemming van de RO/RM/MD is de parcoursstand verboden voor niet parcoursschutters (IPSC/PCC).
 • Bezoekers mét toelating dienen steeds oog- en gehoorbescherming te dragen. Zij dienen de bevelen van de RO/RM/MD op te volgen en mogen niet op de baanzool (het loopvlak of grondvlak van een schietbaan tussen het schietpunt en de kogelvanger) komen waar IPSC/PCC wordt geschoten.
 • Leden van het bestuur kunnen van een uitzonderingsmaatregel genieten doch dienen de RO in kennis te stellen en zijn drager van oog- en gehoorbescherming.

art.24: De uren van de schietoefeningen dienen te worden gerespecteerd.

art.25: Het is verboden op de schietstanden te roken, open vuur te maken, te bakken, koken of braden.

 • De schutter dient na het gebruik van een of meerdere banen deze netjes op te ruimen. Dit geldt voor alle disciplines.

art.26: Gedragsnorm in het schietcomplex:

 • Alcoholische dranken zijn in het schietcomplex verboden.
 • Het is verboden zich in het schietcomplex paramilitaire kledij te dragen of zich zo op te stellen en of te gedragen.
 • Men dient zich te onthouden van oproerende uitspraken gericht aan en met enige religieuze, politieke inslag.
 • Ieder lid heeft de plicht de vereniging steeds sportief en eerlijk te dienen en een vriendschappelijke houding onder de leden in stand te houden en te bevorderen.

art.27: Alle Belgische leden moeten in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas (E.V.P). Hierop staan de wapens vermeld die hij mee brengt naar het schietcomplex.

art.28: Bezoekers, niet-schutters, mogen het schietcomplex niet betreden zonder:

 • invullen van een dagkaart
 • dragen van een gastbadge

art.29: De sancties worden geformuleerd in een mondelinge of schriftelijke verwittiging.

 • Een voorlopige schorsing of volledige uitsluiting is steeds mogelijk,
 • De raad van bestuur en de commissie van beroep zal elk feit afzonderlijk behandelen en eventuele sancties voorzien. Tegen een uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk. De uitspraak is bindend.

art.30: Ieder lid die meent het voorwerp te zijn van een verkeerde toepassing van het huishoudelijk reglement of de statuten kan schriftelijk bezwaar indienen bij de commissie van Beroep. Deze zal de klacht onderzoeken.

 • Binnen 10 dagen dient de commissie van beroep de betreffende zaak voor te leggen aan de voorzitter.
 • Voorzitter en raad van Bestuur zal de klacht onderzoeken en in bijzijn van de commissie van beroep een uitspraak doen binnen 20 werkdagen.
 • Tevens zal betrokkene daar dan ook aanwezig moeten zijn, en zal dan ook gehoord worden.
 • De commissie zal dan de zaak opnieuw onderzoeken, in beraad nemen en na grondig onderzoek een bindende uitspraak doen.

art.31: Het Bestuur behoudt zich steeds het voorrecht andere rechtsmiddelen aan te wenden teneinde haar rechten te verdedigen en te vrijwaren.

art.32: Het feit lid te zijn van de vereniging betekend kennisname en volledige aanvaarding van de statuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement.

art.33: Het bestuur kan in overleg met de raad van bestuur het huishoudelijk reglement, en het baanreglement aanpassen c.q. wijzigen.

 • In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet kan het bestuur een bindende beslissing nemen. Zij kan eventueel een uitspraak doen waarna allen, indien nodig, in kennis zullen worden gesteld.
 • Tegen de uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk. De uitspraak is bindend.

art.34: Het bestuur behoud zich steeds het recht van volgende punten:

 • Door de infrastructuurcapaciteit heeft het bestuur een ledenstop moeten inbouwen en aanvragen tot lidmaatschap moeten weigeren.
 • Er is een wachtlijst die zal worden behandeld  (datum daterend van de aanvraag tot lidmaatschap).
 • Alleen de disciplines door de club aangegeven dienen te worden beoefend.
 • 1 maal per jaar wordt een bestuursvergadering en algemene ledenvergadering gehouden. De datum blijft te bepalen door het bestuur.
 • In alle gevallen waarin het huishoudelijk-en baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur en de beslissing is bindend.
 • Door ondertekening van het lidmaatschap ontslaan "toetredende leden, leden .30M1-B" het bestuur en afgevaardigden van het bestuur, van alle aansprakelijkheid in en om het schietcomplex.

Huishoudelijk Reglement aangepast d.d.20 / 11 / 2018  

Kenbaar gemaakt op A.L.V. op 14/12/2018


Baanreglement

Baanreglement.30M1-België. Aanvulling aan het Huishoudelijk Reglement d.d.: 01.01.2012)

1)Het betreden van het schietsportcentrum en schietcomplex:

 • De clubbadge moet steeds duidelijk zichtbaar worden aangebracht door de schutter.
 • De schutter dient op eenvoudig verzoek van het bestuur, een afgevaardigde of baancommandant de volgende documenten tonen: lidkaart en vergunningen (van de wapens in hun bezit in het schietcomplex).
 • Voor men het schietcomplex betreedt: eerst aanwezigheidslijst invullen (in de kantine). Dit is de verantwoordelijkheid van de schutter.
 • In het schietcomplex dient men de wapens op de voorgeschreven wijze (zie huishoudelijk reglement) uit te pakken en op de voorgeschreven plaats "open" en kogelvang (doel) gericht wegleggen (vlaggetje in de kamer plaatsen of grendel verwijderen bij de lange wapens).
 • Wapens niet onbeheerd achterlaten op het schietpunt (nul-meterpunt).
 • Na einde schietoefeningen: wapens op de voorgeschreven wijze (zie huishoudelijk reglement) ontladen inpakken.
 • Als men de kantine betreedt: "wapens", steeds verpakt en ongeladen, opbergen in de wapenkamer.
 • Wapens in de auto onbeheerd achterlaten gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur en club SV .30M1-B zullen nooit aansprakelijk en of verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

2) Verboden toegang in het schietsportcentrum: Art:461 wetboek van strafrecht.

De toegang tot het schietsportcentrum is verboden "tijdens alle activiteiten van .30M1-B" voor allen die geen lid zijn van .30M1-B.

 • Uitzondering: dagkaart occasioneel schutter (gastschutter), maximaal één maal per lopend jaar.
 • De dagkaart (FROS) dient te worden aangevraagd per e-mail aan de voorzitter of secretaris van de vereniging.
 • De occasionele schutter wordt steeds begeleid door een lid van s.v..30M1-B
 • Uitzondering: bezoek tijdens nationale & internationale wedstrijden ingericht door .30M1-B (met toelating v/d voorzitter).

3)Toezicht Baancommandanten:

 • De baancommandant dient regelmatig de 3 area's (100/50/25 meter) te controleren.
 • Bij het wisselen v/d kaarten, op alle area's dient er steeds een schutter bij de veilige, lege, en open wapens te blijven.
 • Bij het naar de doelen gaan dienen steeds de rode lampen te worden aangestoken.
 • Alle schutters op het nulpunt (0-punt) dienen hun wapens leeg, veilig, open, neer te leggen en deze niet aan te raken wanneer het rode licht brandt.
 • Wapens mogen niet onbeheerd worden achter gelaten.

4) Parcoursschutters oefentijden (25m baan)

 • Verboden toegang voor niet-parcoursschutters (zie rooster oefentijden parcoursschutters).
 • Wapen LEDIG in de holster dragen op de parcoursbaan.
 • Wapen niet onbeheerd achterlaten.
 • RO/CRO/CQM/RM zijn verantwoordelijk op de parcoursstand. Zij kunnen niet-parcoursschutters en derden verbieden op de parcoursstand te komen.
 • Indien men wordt toegelaten, dient men strikt de regelgeving op te volgen (oog- en gehoorbescherming dragen).
 • Parcoursschutters moeten bij het einde van de oefentijden (vuurwapen) de door hen gebruikte deuren en opbergruimten slotvast sluiten, ongeacht wie de container en de deuren van 25m +50 meter baan heeft opengemaakt.

5) Deelname IPSC/PCC oefentijden 25m baan + 50m baan

 • Is uitsluitend voor de leden welke houder zijn van een parcourscertificaat (pistool).
 • zonder toestemming van de RO/RM/MD is de parcoursstand verboden voor niet- IPSC/PCC schutters.
 • Bezoekers met een toelating tot het betreden van de parcoursstand dienen steeds oog- en gehoorbescherming te dragen de de bevelen van de RO/RM/MD op te volgen. Zij mogen de baanzool (het loopvlak of grondvlak van een schietbaan tussen het schietpunt en de kogelvanger), waar IPSC/PCC wordt geschoten, niet betreden.

6) Zomer- / wintertijd

 • zomertijd: van 1 april tot 30 september
 • wintertijd: van 1 oktober tot 31 maart

6a) Oefentijden schietcomplex:

 • Na vrijgave van het schietcomplex door de baancommandant (BC) om 09.00u.
 • 1 half uur (1/2) voor het sluiten van het schietcomplex dienen de banen opgeruimd en leeg te zijn. (zie ook punt 7)
 • 1 uur voor het sluiten van het schietcomplex mogen er geen vrije banen meer in gebruik worden genomen (overleg met BC).

6b) Openingstijden schietcomplex:

 • Woensdag                                09:00u. tot 16:00u.   en   19:00u. tot 21:30u. (zomertijd)
 • Woensdag                                09:00u. tot 16:00u.   en   19:00u. tot 21:00u. (wintertijd)
 • Donderdag-/vrijdagavond   19:00u. tot 22:00u. (zomertijd)
 • Donderdag-/vrijdagavond   19:00u. tot 21:00u. (wintertijd)
 • Zaterdag en zondag               09:00u. tot 17:00u. (zomer- en wintertijd)

7) Opruimen van het schietpunt: (schutters dienen)

 • hulzen te verwijderen en in voorgeschreven bakken of ton deponeren;
 • verboden niet-vergunde hulzen mee te nemen (dus enkel "eigen" hulzen ref. vergunning).
 • schietkaarten in de daarvoor voorziene vuilbakken deponeren;
 • hun plaats netjes en ordelijk achter te laten: geen rommel voor anderen laten liggen.

8) Invullen schietregister en afstempelen schietbeurt

 • De verantwoordelijkheid van het invullen schietregister ligt bij de schutter.
 • De vereniging (SV.30M1-B) kan hier nooit voor verantwoordelijk worden gesteld, of op worden aangesproken.
 •  De schutter is verplicht het schietregister in te vullen bij het betreden van het schietcomplex en voor men naar de banen gaat.
 • Na het einde van de schietoefeningen kan de schutter bij de baancommandant, afgevaardigde van de vereniging, zijn schietboekje laten afstempelen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de schutter om het schietboekje aan te bieden voor het stempelen van de schietbeurt.
 • De schutter dient zelf "datum" en "categorie" in te vullen.

9) Parking

 • Alle leden en genodigden van .30M1-B dienen hun voertuigen op de parking gelegen parallel aan de muur van de 100-meterbaan te parkeren.
 • Bestuur, kaarthouders en invaliden parkeren hun voertuig op de parking bestuur, naast de kantine.

10) Sancties:

 • Het bestuur behoudt zich steeds het recht om schutters of andere personen de toegang tot het schietsportcentrum/schietcomplex te weigeren of te ontzeggen.
 • Indien de baanreglementen niet worden nageleefd kan het bestuur indien nodig sancties opleggen.
 • Het bestuur geeft de afgevaardigde van het bestuur en baancommandanten de bevoegdheid alleen en zelfstandig op te treden indien de baanreglementen overtreden of genegeerd worden.
 • Bij overtreding van het baanreglement zal de afgevaardigde van het bestuur of de baancommandant steeds het bestuur daarvan in kennis stellen (mondeling en/of schriftelijk).

8) Afwijking van het Baanreglement:

 • Marcel van Beeck (algemeen Secretaris/Penningmeester .30M1-B) en
 • Henk Schoenmaker (Voorzitter .30M1-B / Coördinator Schietcomplex) kunnen indien nodig andere beslissingen nemen (in overleg of zelfstandig) aangaande het Baanreglement. (d.d.: 01.01.2012)
 • In alle gevallen waarin het Baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur en dit is bindend.

(Laatste aanpassing van het Huishoudelijk Reglement op 24/ 08 /2022)