Wedstrijdreglement Action shooting Cup

ACTION SHOOTING Reglement

1. Wapens, uitrusting en munitie

1.1 Wapens

Handvuurwapens, ingericht voor het verschieten van randvuur- en centraal vuurmunitie, zijn toegestaan met een maximale looplengte van 8 3/8 inch.

Klein-kaliber: kaliber .22,

Groot-kaliber: kaliber 9 mm tot en met 11,66 mm

Er is geen beperking met betrekking tot het minimumgewicht van de trekker druk, mits het wapen deugdelijk en veilig functioneert.

1.2 Richtmiddelen/hulpmiddelen

Standaard wapens:

In deze disciplines zijn loopgewichten (niet voor de loop uitstekend), beaver tails, vergrote magazijn - uitwerpknoppen/veiligheden, enzovoorts, toegestaan en compensators of magna-porting verboden. Als richtmiddelen zijn slechts open vizieren toegestaan (kijkers, lasers, optische richtmiddelen en dergelijke zijn verboden).

1.3 Munitie

Munitie met een extra metaal-doorborend effect, ontvlambare en lichtspoormunitie alsmede meervoudige projectielen (waaronder hagelmunitie) zijn te allen tijde verboden. Munitie die door de wedstrijdorganisatie als onveilig wordt beschouwd dient door de schutter uit de wedstrijd te worden genomen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Er mag niet met Magnumkalibers geschoten worden (dus geen .357 Magnum, .41 Action Express, .50 AE, .500 S & W). Ook hollowpoints zijn niet toegestaan!

1.4 Kleding

De kleding is vrij, tenzij de wedstrijdorganisatie dit in de wedstrijdaankondiging anders vermeldt.

2. Doelen

2.1. De afmetingen van de doelen voor de interclubcompetitie zijn als volgt: Klein kaliber : Ø 10 cm +/- 5 mm

Groot kaliber: Ø 20 cm +/- 5 mm

2.2 De metalen doelen dienen om te vallen of om te slaan zodat de score direct zichtbaar is.

Ze dienen dusdanig te zijn geconstrueerd dat ze bij een treffer niet zijwaarts weg kunnen draaien. De oppervlakte van een metalen doel dient zo glad mogelijk te zijn, zodat de kans op ricochets wordt verminderd.

3. Schiethouding en startpositie

3.1 De startpositie is de VAARDIGHOUDING waarbij het wapen onder een hoek van 45 graden met het horizontale vlak wordt gehouden (eventueel "steunen op de

balk"). Het trekken van een wapen uit een holster is verboden.

4. Beschrijving wedstrijdonderdelen

4.1. Voor de interclubcompetitie Safariland Cup (Action Shooting) FROS/FKPA is het aantal doelen vastgesteld op 13 waarvan 1 rode of groene stopplaat die als laatste dient geraakt.

De wijze van opstelling is vrij.

4.1.1 De afstand tot de doelen voor de interclubcompetitie Action Shooting FROS / FKPA is vastgesteld op minimum 10 meter en maximum 12 meter.

4.1.2 Deze wedstrijden bestaan uit 5 series waarvan het totaal van de 3 beste series (3 snelste tijden) tellen voor de einduitslag.

4.1.3 De handvuurwapens mogen geladen worden met:

Revolver Standaard: maximaal 6 patronen

Revolver Vrij: het is toegelaten om de volledige capaciteit v/h wapen te benutten

Pistool Standaard: maximaal 8 patronen

Pistool Vrij: maximaal 20 patronen, echter minimaal één magazijnwissel tussen het eerste en het laatste doel.(rode of groene stopplaat)

Het gebruik van meerdere speed loaders / magazijnen is toegestaan. Hulp bij het bijladen is niet toegestaan.

4.2. Reservemagazijnen mogen gedragen worden in een magazijntas aan een riem of neergelegd worden op de tafel die geplaatst wordt voor het schietpunt.

4.3. Een magazijnwissel is verplicht tussen het eerste en laatste doel (rode of groene stopplaat).

5. Tijdlimiet

5.1.De maximum tijd per geschoten reeks bedraagt 40 seconden.

5.2. Een reekstijd van 40 seconden wordt toegekend bij:

1. Een schot van een schutter voor het startsignaal

2. Als men de rode stopplaat raakt terwijl er nog doelen rechtstaan

3. Wanneer men de stopplaat niet raakt.

4. Wanneer men de stopplaat raakt zonder een re-load te hebben verricht

5. Een ongecontroleerd schot

6. Wanneer men meer dan het toegestane aantal patronen in de trommel of lader van het

wapen laadt en of afvuurt (het is dus verboden om één patroon in de kamer van een pistool in te brengen en vervolgens nog eens een lader met 8 patronen).

6. Bepalingen aangaande de wedstrijd en handelingen op de baan

6.1 Proefaanslagen

Het maken van proefaanslagen is toegestaan.

6.2 Voor de interclubcompetitie Action Shooting FROS / FKPA gelden de volgende categorieën:

Klein kaliber pistool standaard

Groot kaliber pistool standaard

Groot kaliber revolver standaard

Klein kaliber pistool vrij

Groot kaliber pistool vrij

Groot kaliber revolver vrij.

6.3. Procedurefouten

Indien de schutter afwijkt van de gepubliceerde wedstrijdomschrijving krijgt hij hiervoor de maximumtijd welke in de wedstrijdomschrijving staat vermeld.

6.4. Recht van beroep

De schutter heeft het recht om tegen een beslissing van het baanpersoneel in beroep te gaan bij de wedstrijdorganisatie.

7. Het waarderen van de treffers

7.1 De doelen dienen zo afgesteld te zijn dat deze, bij een treffer door een kogel, omvergeschoten kunnen worden.

-) Klein kaliber

Een treffer door een .22 standaard fabriekspatroon op 1/3 van de onderzijde van het doel.

-) Groot kaliber

Een treffer door een kogel met een minimale energiefactor van 120 op 1/3 van de onderzijde van het doel. De factor wordt bepaald door het kogelgewicht (grains) te vermenigvuldigen met de snelheid van de kogel (feed/second) en de uitkomst te delen door 1.000.

vb. 38 special : 158 grain x 889 feet/second / 1000= 140,462 energiefactor

7.2 De wedstrijdorganisatie dient er voor zorg te dragen dat de doelen voor elke

deelnemende schutter gelijk of nagenoeg gelijk zijn.

7.3 De tijdmeting dient te geschieden door middel van elektronische waarneming (timer).

7.4 Indien de schutter tijdens een wedstrijdonderdeel last heeft van een storing, dan dient de schutter deze in zijn eigen tijd te verhelpen. Het hebben van een storing mag nooit leiden tot het geven van een tellende herkansing. Tijdens het verhelpen van een storing dient de schutter de veiligheidsregels strikt in acht te nemen.

7.5 Indien de schutter om wat voor reden dan ook het onderdeel of de wedstrijd niet afmaakt krijgt hij de in de wedstrijdomschrijving aangegeven maximale tijd als score toegekend.

8. Regels bij gelijke einduitslagen

8.1 Bij gelijke stand wint de schutter die de snelste reekstijd achter zijn naam heeft.

9. Baanprocedures

9.1 De baancommando's kunnen zowel in het nederlands als in het engels gegeven worden.

9.2 Baancommando's

-) Nadat de schutter op de baan geroepen is krijgt hij/zij het commando: "LADEN EN PROEFAANSLAGEN MAKEN", "LOAD AND MAKE READY".

-) Wanneer de schutter hiermee gereed is vraagt de baanofficial: "IS DE SCHUTTER GEREED?", "ARE YOU READY?".

-) De schutter geeft aan dat hij/zij gereed is om zijn/haar oefening te beginnen door de in de wedstrijdomschrijving genoemde starthouding aan te nemen waarna de baanofficial roept: "ATTENTIE", "STAND- BY", waarna er tussen 0 en 5 seconden later het startsignaal klinkt.

-) Het startsignaal wordt gegeven door middel van een biep van een TIMER.

-) Nadat de schutter gereed is met zijn oefening vraagt de baanofficial: "ONTLADEN EN WAPEN LEEG TONEN", "UNLOAD, SHOW CLEAR".

De schutter ontlaadt pas NA dit commando op de volgende manier:

Bij pistolen het magazijn uitnemen, de kamer leeg maken en met de slede geopend het wapen laten zien aan de baanofficial.

Bij revolvers de cilinder leegmaken en buiten het frame gekanteld tonen.

-) Nadat de baanofficial zich daadwerkelijk ervan heeft overtuigd dat het wapen ontladen is geeft hij het volgende commando: "WAPEN VEILIG, WAPEN naar de WAPENTAFEL!

Het wapen dient in open stand op de wapentafel naast het schietpunt neergelegd te worden. Loop is naar de kogelvang gericht.

-) Als dit alles naar tevredenheid van de baanofficial is afgewerkt geeft deze het commando: "BAAN VRIJ", "RANGE CLEAR".

Pas nadat dit commando gegeven is mag de vuurlijn overschreden worden.

10. Veiligheidsregels

10.1 Het overtreden van de veiligheidsregels leidt tot onvoorwaardelijke diskwalificatie voor de gehele wedstrijd. Commando's van de baancommandant dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

10.2 Het is verboden om vuurwapens te hanteren anders dan onder het commando van de baanofficial of in de safety area . Het hanteren van vuurwapens in de door de wedstrijdorganisatie daarvoor ontworpen safety area dient bij voorkeur door een baanofficial begeleid te worden. In de safety area mogen wapen en de magazijnen worden getest. Verder mogen er in de safety area onder toezicht van een baanofficial reparaties aan de vuurwapens worden verricht. Het is echter verboden om in de safety area munitie met zich mee te dragen of te hanteren.

10.3 Het is verplicht op de schietbaan oog- en gehoorbeschermers te dragen.

10.4 Het is verboden om een wapen te laden anders dan op commando van een baanofficial. Onder een geladen wapen wordt verstaan: een patroon in de kamer of cilinder of een gevuld magazijn in het wapen.

10.5 Het is verboden om het schietpunt te verlaten met een geladen wapen. Indien het wapen door een storing niet ontladen kan worden dient de wedstrijdorganisatie zodanig passende maatregelen te nemen dat de veiligheid van eenieder is gewaarborgd.

10.6 Gedurende het schieten van het wedstrijdonderdeel, het laden, het na laden en het ontladen dient het wapen in de richting van de kogelvanger te wijzen.

10.7 De schutter mag een gevallen wapen niet oprapen, tenzij hij of zij daarvoor toestemming heeft gekregen van een baanofficial.

10.8 Het is verboden met een ongeladen of geladen wapen in de richting van het publiek te wijzen.

10.9 Het is verboden een ongecontroleerd schot af te vuren. Onder een ongecontroleerd schot (accidental discharge) wordt verstaan:

-) elk schot dat per ongeluk wordt afgevuurd en terecht komt buiten het gebied dat bestemd is voor het opvangen van kogels,

-) elk schot dat iets anders dan een doel treft binnen drie meter afstand van de schutter,

-) elk schot dat wordt afgevuurd in een onveilige richting. Zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie.

Voorbeelden:

- een schot dat afgaat tijdens het laden of ontladen of tijdens het verhelpen van een

storing

10.10 Het is te allen tijde verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcoholhoudende dranken te nuttigen.

11. Aantal wedstrijden

De provinciale competitie Action Shooting bestaat voor de jaargang 2019 uit 5 wedstrijden:

1e wedstrijd op 13 en 14 april 2019 : . 30 M1 (Rilland Bath NL)

2e wedstrijd op 18 en 19 mei 2019 : DMST (Turnhout)

3e wedstrijd op 21 en 22 september 2019 : DMST (Turnhout)

4e wedstrijd op 5 en 6 oktober 2019 : .30 M1 (Rilland Bath NL)

5e wedstrijd op 9 en 10 november 2019: SAPO (Borsbeek)

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men minimaal aan 4 van de 5 wedstrijden deel te nemen.

Het Landelijk Kampioenschap Fros Action Shoot gaat door bij SAPO op 31 augustus 2019 en maakt GEEN deel uit van de provinciale competitie.